Analiza wyników badań na podstawie ankiety

analiza wyników

Analiza wyników badań służy podsumowaniu wyników badań w wyniku przeprowadzonej ankiety. Zaczynamy od krótkiego wstępu, przypominając czego dotyczyła ankieta i podajemy wszystkie istotne informacje na przykład ile osób w niej uczestniczyło, jaka grupa wiekowa itp. O ile te wszystkie informacje zostały zawarte w poprzednim rozdziale, to wstęp powinien być krótki na przykład:

W rozdziale piątym przedstawiona zostanie analiza wyników przeprowadzonych badań ze względu na stopień zainteresowania sportem i aktywnością ruchową w rodzinie i środowisku szkolnym respondentów. Analizie poddano również motywacje uczniów skłaniające ich do spędzania czasu wolnego na zajęciach sportowych. Zbadano też, jakie formy aktywności młodzieży są przez nią preferowane.

Usystematyzowane informacje należy  przedstawić w tabeli lub wykresie. Należy pamiętać, aby wybrany sposób przedstawienia wyników ankiety, był przejrzysty i nie sprawiał trudności z ich rozczytaniem.

W przykładzie hipotetycznej pracy na temat czytelnictwa wśród młodzieży ponadgimnazjalnej w powiecie tucholskim, możemy użyć tabel o jednakowej liczbie kolumn, które będą odpowiadały liczbie odpowiedzi na pytanie, które ujawnia zmienną zależną.

Pytania brzmiało: Ile książek przeciętnie czytasz w ciągu roku?

Można było wybrać spośród 4 odpowiedzi:

– nie więcej niż 5 w roku

– 6-12 w ciągu roku

– więcej niż jedną w miesiącu

– nie czytam książek

Tabele wyników będą wyglądały następująco:

LICZBA PRZECZYTANYCH KSIĄŻEK W ROKU

wcale

<5

6 – 12

>12

RAZEM

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba %
RAZEM

Przy czym można zrezygnować z podawania liczby odpowiedzi, nie można z podawania procentu z ogólnej liczby respondentów. Tabele będą się różniły tylko liczbą wierszy i komórką nagłówkową danego wiersza.

Można zobaczyć to na przykładzie pytania:

Do jakiego typu zaliczasz swoją rodzinę?

– rodzina pełna

– rodzina niepełna

– rodzina rozbita

– rodzina zrekonstruowana

– konkubinat

DO JAKIEGO TYPU ZALICZYSZ SWOJĄ RODZINĘ?

pełna

niepełna

rozbita

Zrekon. Konkub. RAZEM
liczba % liczba % liczba % liczba % liczba %
RAZEM

—–

  • A. Kaszyńska, Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską, Gliwice 2004, s. 88 – 91.