Jak zacząć zakończenie?

Jak zacząć zakończenie?

Zakończenie lub podsumowanie pojawiają się w pracach opisowych. Zazwyczaj zaczynamy od przypomnienia tematu jak również celu pracy, po to aby płynnie przejść do przypomnienia w skrócie co opisywaliśmy/do czego doszliśmy w każdych rozdziałach. Wszystko po to, aby na końcu zaproponować dalsze przemyślenia/hipotezy/badania.

Natomiast zakończenie i wnioski pojawiają się na końcu prac badawczych. Podobnie jak w pracach opisowych można wyjść od uzupełnień wnioskami lub jednozdaniowego wprowadzenia do wniosków (wyliczeń), na końcu którego znajdzie się również krótkie zdanie podsumowujące.

Należy unikać szczegółów, bo one powinny znaleźć się w rozdziałach pracy. Natomiast liczby podajemy, gdy jest to konieczne. Zakończenie powinno pokazać, iż umiemy uogólniać i spojrzeć na temat z dystansu.

Jak zacząć zakończenie? – przykłady

Celem niniejszej pracy było wykrycie i analiza zależności między środowiskiem rodzinnym a zachowaniami przestępczymi badanej młodzieży. A analizach zgromadzonego materiału starano się odpowiedzieć na problemy badawcze postawione w rozdziale II.

Przedstawiona w niniejszej pracy problematyka nie wyczerpuje w całości zagadnienia związanego z jednym z istotniejszych czynników resocjalizacyjnych skazanych.

Przedstawiony w rozdziale III materiał faktograficzny upoważnia do sformułowania następujących wniosków: …

Niniejsza praca ukazuje jak wygląda sytuacja dziecka w rodzinie wiejskiej i czy zagwarantowane mu w Konwencji o Prawach Dziecka prawa są przestrzegane. Przyjęte hipotezy zweryfikowały się pozytywnie, a zamierzony cel został osiągnięty.

Jak formułować wnioski? – przykłady

Formułowanie wniosków w punktach:

1. Badania wykazały, że odpowiedź na pytanie stanowiące problem główny: Czy środowisko rodzinne ma wpływ na przestępczość nieletnich? jest twierdząca. Ogólnie można bowiem stwierdzić, że środowisko rodzinne wpływa na przestępczość młodych ludzi.

2. Struktura rodziny pod względem jej kompletności nie ma decydującego wpływu na przestępczość młodzieży.

3. Warunki socjalno-bytowe są istotnym czynnikiem zaburzeń przystosowania nieletnich. Brak pieniędzy spowodowany głównie tym, że rodzice nie pracują zawodowo, a ciasnota mieszkaniowa przyczynia się do wchodzenia w konflikt z prawem.

Formułowanie wniosków opisowo:

Np. Zjawisko palenia papierosów obejmuje mniejszy odsetek młodzieży (23%), jednak liczba wypalanych papierosów, świadczy o nałogowym charakterze tego zjawiska.

Jak zakończyć zakończenie? – przykład

Reasumując powyższe rozważania można stwierdzić, że dzieci pragną podmiotowego traktowania ze strony rodziców oraz akceptacji ich takimi, jakie są. Możliwe jest to po wzajemnym poznaniu swoich uczuć, pragnień i dążeń. Mam nadzieję, że zebrane materiały pozwolą rodzicom dostrzec konieczność przestrzegania praw dziecka i umożliwią im analizę własnego postępowania.

Niekiedy w zakończeniach prac, są same wnioski bez zdania podsumowującego. Jednak sprawia to wrażenie, że czegoś brak. Warto nawet po wypunktowaniu wniosków dodać choć jedno zdanie kończące i zamykające prace.

—-

  • A. Kaszyńska, Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską, Gliwice 2004, s. 91 – 95.