Wybieramy temat pracy licencjackiej część II

Wybieramy temat pracy licencjackiej

Jednym z najważniejszych, choć często bagatelizowanych, elementów wpływających na przebieg tworzenia pracy dyplomowej, jest odpowiednio sformułowany temat. Określa on zagadnienie lub problem, którego opracowanie będzie istotą rozprawy naukowej. Działania autora nie mogą wychodzić poza ramy wyznaczone przez temat.

Zaakceptowany na początku tworzenia pracy nie może już być zmieniony, warto więc poświęcić odpowiednią uwagę na jego ostateczny kształt.

Dobrze sformułowany temat powinien być precyzyjny i nie pozostawiający wątpliwości sposób określać zawartość pracy dyplomowej. Wymaga się, by jednoznacznie przedstawiał główną tezę i cel pracy. Jednocześnie nie może być zbyt abstrakcyjny i poruszać zagadnień, które nie stanowią faktycznego problemu na gruncie danej dziedziny nauki.

Częstym problemem popełnianym przy wyborze tematu jest jego wyraźne ograniczenie. Zbyt szeroki zakres rozważań nie pozwoli w sposób wyczerpujący zbadać określone zagadnienie. Pewne problemy doskonale nadające się na obiekt zainteresowania autora pracy doktorskiej w przypadku pracy licencjackiej nie mogą być należycie opracowane. Dzieje się tak zarówno ze względów na możliwości warsztatu samego autora, który w toku kolejnych lat studiów doskonali swoje umiejętności pisarskie i znajomość dziedziny naukowej, jak i ograniczenia fizyczne (należy pamiętać o przyjętym limicie objętości poszczególnych rodzajów prac). Z kolei zbyt wąski zakres znacznie utrudni lub wręcz uniemożliwi zebranie wystarczającej ilości literatury do bibliografii, na której podstawie należy oprzeć swoje badania.

Temat powinien być oryginalny. Nie można podejmować się rozwiązywania w pełni wyjaśnionych problemów. Należy w miarę możliwości sprawdzić, czy nie powstała już praca o wybranym temacie, gdyż w przeciwnym razie można narazić się na ryzyko popełnienia plagiatu. Pomocne w takim przypadku mogą okazać się biblioteczne katalogi prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, a także analiza bibliografii załączonych do książek i artykułów traktujących o interesującym autora zagadnieniu. Praca powinna nieść ze sobą dodatkową wartość, czyli wnosić pewien element nowości do stanu nauki w danej dziedzinie. Można to osiągnąć poprzez wyprowadzenie w trakcie analizy danego zagadnienia nowych, autorskich wniosków lub ukazanie znanego problemu w nie spotykanym do tej pory ujęciu.