Kiedy potrzebna jest bibliografia?

Czym jest, a także do czego i kiedy potrzebna jest bibliografia? Poniżej dowiesz się więcej.

Co to w ogóle jest bibliografia?

W rozumieniu użytkowników języka bibliografia to zbiór cytowanych, jak i polecanych przez autora książki lub artykułu naukowego źródeł w nim wykorzystanych. Zwykle bibliografia znajduje się na końcu publikacji, często tuż za spisem treści. Do najważniejszych elementów opisu bibliograficznego należą: autor dzieła, tytuł tejże publikacji, rok jej powstania oraz wydawnictwo, które daną pozycję wydało.

Natomiast w rozumieniu naukowców zajmujących się bibliologią, bibliografia to wykaz źródeł zestawionych według zasad opisu bibliograficznego. Najczęściej sporządzane są bibliografie biblioteczne czyli zasobowe. Mają one za zadanie inwentaryzować całość lub też udostępnianą część zasobów zgromadzonych w instytucjach takich jak biblioteki lub też archiwa. W każdej publikacji znajduje się zaś odrębna bibliografia przypublikacyjna. Tworzona jest ona przez badacza na podstawie jego doświadczenia badawczego.

A więc bibliografia to uporządkowany spis książek, dokumentów piśmienniczych, a także dokumentów graficznych oraz słuchowych. Buduje się ją według ustalonych kryteriów. Tym samym terminem określa się też jedną z dziedzin nauki o książce, która bada i opisuje książki dla celów praktycznych i naukowych, zajmuje się rejestracją, opisem, klasyfikacją i statystyką wytworów piśmienniczych. W tym rozumieniu, bibliografia stanowi nie tylko dyscyplinę pomocniczą dla innych nauk, ale jest samodzielną gałęzią wiedzy. Tym samym posiada problematykę naukową, historię, metodologię i własne cele badawcze.

Kiedy potrzebna jest bibliografia?

Bibliografia jest niezbędna w każdej publikacji naukowej, eseju, bądź też książce. Dzieje się tak, gdyż każde dzieło powstaje w kontekście innych publikacji. Jego autor często polemizuje z innymi twórcami, bądź też odwołuje się do ich dorobku naukowego. Z tego powodu jest zobligowany do dodania bibliografii.

Dzieła pozbawione bibliografii mogą zostać oskarżone o plagiat, nawet wtedy, gdy badania są innowacyjne. Jednak zawsze niezbędna jest literatura metodologiczna i chociażby kilka pozycji, które w jakimś stopniu łączą się z zakresem badań autora. Bibliografia bowiem uwiarygodnia badania. Unaocznia czytelnikom, iż twórca zapoznał się z literaturą z dziedziny w obrębie, której prowadzi badania naukowe.

Wykroczeniem przeciwko rzetelności dzieła naukowego jest niezaznaczenie fragmentów cytowanych, bądź też parafrazowanych tekstów. Brak bibliografii zaś prowadzi do wielu zastrzeżeń co do rzetelności przeprowadzonych na potrzeby pracy badań.