Książka vs artykuł naukowy czyli jak pisać pracę magisterską?

Książka vs artykuł naukowy czyli jak pisać prace magisterską?

Każda praca naukowa, niezależnie od gałęzi wiedzy w obrębie której powstaje, powinna wnosić do aktualnego stanu nauki element nowości. Jednocześnie, aby tak się stało, musi posiadać teoretyczne oparcie w tekstach innych badaczy, którzy zajmują się podobną tematyką.

Pisząc pracę naukową niezbędne jest osadzenie swoich badań w możliwie jak najszerzej przedstawionym stanie badań z danej dziedziny. Przeglądając bibliografie prac licencjackich, magisterskich i doktorskich najczęściej można się natknąć na książki oraz artykuły z czasopism naukowych. Oba typy publikacji charakteryzują się specyficznymi cechami, które rzutują na ich przydatność w realizacji procesu badawczego. Podpowiadamy jak pisać prace magisterską.

Książki są przysłowiową kopalnią wiedzy. Dogłębnie omawiają poruszany temat, zarówno na płaszczyźnie ogólnych rozważań, jak i szczegółowej analizy. Zestawiając dokonania i różne punkty widzenia wielu badaczy, prezentują szerokie spojrzenie na wybrany problem. Często stanowią owoc wieloletnich badań, których znajomość jest niezbędna do  prowadzenia własnych prac badawczych. Istotną pomocą dla piszącego pracę naukową, który pragnie pogłębić swą wiedzę, mogą okazać się bibliografie załącznikowe i przypisy, które wskazują powiązane zagadnienia i źródła wiedzy.

Artykuły naukowe skupiają się na wąskich, specjalistycznych zagadnieniach. Mając jasno i ściśle sprecyzowany temat możliwa jest wnikliwa analiza konkretnego problemu. Autorzy artykułów często prezentują nowatorski, niespotykany wcześniej punkt widzenia na daną kwestię. Nieraz poruszają unikalne tematy, których w innych typach piśmienniczych nie można znaleźć. Warto zaznaczyć, że z racji różnic w procesie redakcji i dystrybucji, taka forma publikacji wymaga zazwyczaj dużo mniej czasu w stosunku do książek, by treści sformułowane przez autorów mogły dotrzeć do odbiorcy. Umożliwiają śledzenie najnowszych badań i w większym stopniu reprezentują aktualny stan wiedzy.

Zarówno książki, jak i artykuły z czasopism, stanowią wartościowe źródła wiedzy. Nie można w jednoznaczny sposób określić z jakiego rodzaju publikacji należy w większym stopniu korzystać podczas pisania pracy naukowej. Zależy to w dużym stopniu od specyfiki samej pracy, a także indywidualnych preferencji autora. Niemniej jednak należy starać się korzystać z obu rodzajów źródeł, wyciągając z nich to, co uważamy za najlepsze dla potrzeb naszych badań. W efekcie bogata bibliografia załącznikowa pisanej pracy będzie niewątpliwym świadectwem potwierdzającym wysiłek włożony w jej stworzenie oraz znajomość omawianej tematyki.