Metodologia badawcza w pracy magisterskiej

Ranga, jaką jest praca magisterska, wymaga w swojej treści poparcia własnych sądów badaniami. Przed rozpoczęciem pisania pracy magisterskiej, należy poważnie się zastanowić jak będzie ona wyglądała i jaki rodzaj metody badawczej zostanie przez nas zastosowany.

Metody badawcze, spośród których chcemy wybierać są dosyć liczne. Najważniejszym jednak, o czym trzeba pamiętać, jest odpowiedni dobór metody do tematyki pracy magisterskiej. Dobrze dobrana metoda badawcza, doprowadzi nas do odpowiednich wyników i wyciągnięcia prawidłowych dla danego zjawiska, sądów.

Jedną, najstarszą ze stosowanych metod jest obserwacja. Świadome i celowe obserwowanie zachowań grup, warstw społecznych, innego rodzaju zjawisk oraz gromadzenie informacji na ich temat, daje możliwość ułożenia wniosków, które potwierdzą lub obalą postawioną w pracy tezę. Kolejną metodą należącą do badawczych, jest metoda eksperymentalna, zwana inaczej eksperymentem naukowym, która polega  na obserwowaniu danego zjawiska, grupy społecznej, zachowań, poprzez celowe wprowadzanie jakiegoś konkretnego czynnika, którego wpływ jest poddany badaniu. Wadą tej metody jest wyłączna możliwość zastosowania w przypadku zjawisk, które się powtarzają. Metodę eksperymentalną można przeprowadzać w warunkach naturalnych, rzeczywistych – jest mowa wówczas o eksperymentach naturalnych, ale również istnieją eksperymenty laboratoryjne, które przeprowadzane są w sztucznie stworzonych warunkach, będących „zmanipulowanymi”.

Metoda monograficzna dotyczy badania określonej instytucji, zakładu, dzielnicy, a przede wszystkim ludzi, ich zachowań związanych z tym miejscem. Tą metodą można śmiało dokonać badania jakości, cech rozwoju określonej warstwy, grupy społecznej. W skład metody monograficznej wchodzą narzędzia takie jak przeprowadzanie ankiet, wywiadów, badanie dokumentacji.

Pisząc pracę magisterską na temat określonego przedsiębiorstwa, firmy, niezbędnym jest analizowanie dokumentacji, która stanowi odzwierciedlenie pracy organizacji w danej jednostce czasowej oraz jej osiągnięcia. Dokonując analizy niezbędnej dokumentacji można porównywać kilka jednostek, instytucji.

Metoda indywidualnych przypadków, jest kolejną metodą spośród metod badawczych będących pomocnymi. W tym przypadku, stosowanymi technikami jest wywiad, badanie środowiskowe, analiza dokumentów. Tą metodą można badać, analizować konkretne zdarzenia, zjawiska, osoby, a co za tym idzie również ich skutki i przyczyny. Poprzez analizę tych sfer, można sformułować działania profilaktyczne, które maja na celu przykładowo rozwiązanie jakiegoś problemu.

W metodzie sondażu diagnostycznego, wykorzystywanymi są wywiad, ankiety, można również analizować dokumentację, czy też wybrać metody statystyczne. Zastosowanie tych technik ma na celu ułatwienie gromadzenia faktów, informacji o zjawiskach oraz o ich dynamice rozwoju. Metoda, najczęściej stosowana jest w przypadku wyjaśnianiu zawiłości zjawisk.

Wybór metody badawczej zastosowanej w pracy magisterskiej nie ma wpływu na tworzenie bibliografii. Odpowiedni dobór ma zasadniczy wpływ na treść pracy magisterskiej oraz formułowane w nim wnioski. Jeżeli, masz problem z odpowiednim dobraniem, radą powinien służyć promotor prowadzący Twoją pracę. Tym, co możesz zastosować w bibliografii, to pozycje opisujące zastosowaną metodę badawczą, celem uzasadnienia własnego wyboru.