Obrona pracy dyplomowej

Obrona pracy dyplomowej

Napisanie pracy dyplomowej stanowi jeden z warunków ukończenia określonego etapu studiów. Jednak samo jej przygotowanie nie wystarczy, by spocząć na laurach. Studenci większości kierunków studiów są zobowiązani do obrony pracy dyplomowej.

Obrona pracy na studiach licencjackich i magisterskich wygląda podobnie. Zazwyczaj ma postać egzaminu ustnego odbywającego się przed komisją składającą się z trzech osób: dziekana lub dyrektora instytutu, promotora i recenzenta. Zakres egzaminu wiąże się bezpośrednio z  tematyką seminarium, na które uczęszczał student. Zwykle są to zagadnienia, które student poruszył w swojej pracy.

Podstawowym elementem przygotowania do obrony jest dobra znajomość treści pracy. Stanowi ona uwieńczenie pewnego etapu studiów i powinna w szerokim spektrum prezentować nabyte przez studenta umiejętności i wiedzę, stanowiąc niejako wizytówkę jego kompetencji. Student powinien potrafić wyjaśnić cel pracy, jej hipotezy, zastosowane metody badawcze i rezultaty badań. Przyjęta struktura pracy nie może być dziełem przypadku i poszczególne jej elementy powinny być ze sobą powiązane logicznie, co także należy potrafić poprzeć argumentami. Dzieło stworzone przez studenta musi opierać się na przeprowadzonych już badaniach, które zawarte są w monografiach, artykułach w czasopismach fachowych czy materiałach konferencyjnych. Wymagana jest znajomość literatury znajdującej się w bibliografii pracy w ramach treści wykorzystanych przez studenta, a także pominiętych w ciągu tworzenia własnego tekstu, a treściowo do niego nawiązujących. Dodatkowo można się spodziewać konieczności wyjaśnienia pewnych ogólnych tez i zagadnień związanych bezpośrednio z wybraną przez studenta specjalizacją.

Należy pamiętać, że oprócz oceny samego egzaminu, komisja wystawia ogólną ocenę studiów, na którą składa się także wartość pracy dyplomowej i średnia ocen uzyskanych ze wszystkich dotychczasowych egzaminów. Warto więc solidnie się przygotować do obrony swojej pracy i sprawić dobre wrażenie na członkach komisji.