Przykładowe przypisy w pracy licencjackiej

Przykładowe przypisy w pracy licencjackiej

Kilka przykładów jak zbudować poprawny przypis do pracy licencjackiej lub magisterskiej:

1. Książka:

[1]. J. Kowalski, Pieśń o chorym rowerzyście, Warszawa 1998, s. 52-72.

Artykuł w pracy zbiorowej:
[2]. Z. Budryka , Kryteria ocen nauczycieli z perspektywy uczniów [w:] Jakość szkolnictwa polskiego, red. J. Łukasiewicz , Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 235-243.

Cytowanie tej samej pozycji kilka razy po sobie:

[3]. A. Brzeziński, Akwarystyka, Warszawa 1998, s. 40-41.

[4]. Ibidem, s. 50

Cytowanie tej samej pozycji, przedzielonej innymi przypisami:
[5]. M. Warmiński, Zoologia – metodyka pracy z tygrysami, Warszawa 1998, s. 23 – 25.
[6]. J. Wojnicki, Poczta Polska – monografia historyczna, Pułtusk 2003, s. 15.
[7]. M. Warmiński, Zoologia…, op. cit., s. 45 – 58.

3. Strona internetowa:

[8]. Oficjalna strona internetowa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, organizacji pożytku publicznego www.toz.pl/index.php?menu=interwencje (dostęp 16.11.2011).

4. Artykuł z czasopisma:

[9]. A. Tyburska, Nieletni sprawcy czynów karalnych, „Problemy opiekuńczo – wychowawcze”, 1999, nr 10, s. 5-7.

3. Akt prawny:

[10]. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).

[11]. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz.U. nr 46, poz. 499 ze zm.).

[12]. Art. 23 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. nr 57, poz. 507 ze zm.).

Cytowanie tego samego aktu kilka razy po sobie:

[13]. Art. 23 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. nr 57, poz. 507 ze zm.).

[14]. Art. 37 ibidem.

Dokument elektroniczny: [definicja dokumentu elektronicznego według art. 3 pkt 2 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU z 2005 r. nr 64, poz. 565 z późn. zm.)]dokument elektroniczny musi  spełnić  cztery warunki:
– być zbiorem danych,
– stanowić odrębną całość znaczeniową,
– mieć określoną strukturę wewnętrzną oraz
– być zapisanym na jakimkolwiek informatycznym nośniku danych

[15]. [dok.elektr.] L. V. Smith., A dictionary of Cloud McKenzie, Cardiff 1998.