Regulamin strony bibliografia.eu

§1 Obowiązywanie regulaminu

1.1. Właścicielem strony oraz sklepu z bibliografiami jest firma Infomedia Group Sp. z o.o. Sp. K., ul. Morawskiego 5/333 30-102 Kraków. Treść obowiązującego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.bibliografa.eu/regulamin  i dotyczy wszystkich podstron serwisu.

1.2. Każdy klient zobowiązany jest do przestrzegania aktualnego Regulaminu.

1.3. Korzystanie z formularzy zapytań na stronie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

1.4. W przypadku zmiany regulaminu w trakcie wykonywania zlecenia, gdy zmiany te mogłyby wpłynąć na sposób realizacji zlecenia, obowiązującym jest Regulamin aktualny w chwili przyjęcia zlecenia.

§2 Przyjęcie, odbiór, opłaty i czas realizacji zlecenia

2.1. Przyjęcie zlecenia następuje z chwilą przesłania poprawnie wypełnionego formularza oraz zapłaceniu kwoty podanej przy wybranym produkcie.

2.2. Poprzez poprawne wypełnienie formularza należy rozumieć wypełnienie wymaganych pól czyli: imię, nazwisko, adres e-mail, temat pracy oraz wybór produktu.

2.3. Zapłata należności odbywa się poprzez przelew bankowy bezpośrednio na konto firmy Infomedia Group.

2.4. Płatność na konto firmy obowiązuje bez względu na wybrany produkt. Klient po wypełnieniu formularza otrzyma wiadomość e-mail z numerem konta.

2.5. Rozpoczęcie realizacji zlecenia następuje w dniu zaksięgowania należności na koncie firmy.

2.3. Infomedia Group zastrzega sobie prawo do nie odpowiadania i nie wyceniania zapytań składanych przez osoby anonimowe lub posługujące się pseudonimem.

2.4. Czas realizacji zlecenia zależny jest od stopnia skomplikowania zlecenia oraz wybranej formy realizacji. Bibliografie do prac licencjackich oraz magisterskich realizujemy w terminie do 10 dni roboczych, licząc od daty zaksięgowania należności. Bibliografie do prac doktorskich, habilitacji oraz zleceń przesyłanych  indywidualnie realizujemy w terminie od 10 do 15 dni roboczych, licząc od daty zaksięgowania należności.

2.6. Odbiór zlecenia następuje poprzez wysłanie zlecenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez klienta adres e-mail.

2.7. Za opóźnienie w dostarczeniu zlecenia, jeżeli wynika ono z działania poczty, firm kurierskich, zleceniodawcy oraz osób trzecich, nie związanych z działalnością firmy – zleceniobiorca nie odpowiada.

2.8. Od momentu akceptacji warunków zlecenia przez klienta Infomedia Group nie przyjmuje rezygnacji ze złożonego zamówienia, chyba że nastąpi ono za porozumieniem stron.

2.9. Na każdą usługę wystawiana jest paragon lub faktura. Klient ma możliwość odebrania faktury osobiście lub może zostać ona do niego wysłana po wcześniejszym zgłoszeniu tego mailem do właściciela serwisu.

§3 Gwarancja

3.1. Infomedia Group udziela gwarancji na każdą przygotowaną bibliografię. Poprzez gwarancje rozumie się możliwość zgłoszenia doszukania materiałów do zleconego tematu. Doszukanie materiałów jest bezpłatne.

3.2. Klient ma prawo zgłosić się po uzupełnienie wysłanej bibliografii w ciągu jednego miesiąca od daty przesłania mu zrealizowanego zlecenia. Doszukanie obejmuje znalezienie dodatkowych, jednak nie więcej niż 10 pozycji związanych z realizowanym wcześniej zleceniem dla klienta.

3.3. Jeśli zagadnienia do doszukania różną się od pierwotnie przesłanego zlecenia, klient musi wykazać łączność pomiędzy zagadnieniami.

3.4. Po okresie wskazanym w punkcie 3.2. Infomedia Group nie będzie rozpatrywać doszukania jako gwarancji na przesłane zlecenie i ma możliwość wycenienia go jako nowe zlecenie.

§4 Odpowiedzialność

4.1. Infomedia Group ponosi odpowiedzialność za staranny dobór rzetelnych informacji, jednak jest zwolniony z następstw związanych z ich wykorzystaniem.

§5 Dane osobowe

5.1. Ochrona oraz wykorzystanie danych osobowych omówione zostało w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.bibliografia.eu/polityka-prywatnosci

§6 Informacje końcowe

6.1. W przypadkach nieopisanych w Regulaminie stosuje się bezpośrednio normy wynikające z postanowień Kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. nr 16 poz.93).

Regulamin z dnia 01.06.2019.