Rodzaje przypisów w pracach naukowych

rodzaje przypisów

Stosowanie przypisów w pracach naukowych jest zabiegiem niezbędnym. Znajdują się w nich informacje mniej istotne, które nie są zawarte w tekście głównym, objaśnienia ważnych terminów, dane biograficzne.

Przypis, przyjmuje postać odsyłacza, numeru, odnoszącego się do fragmentów tekstu, wyrazów, zwrotów. W pracach naukowych, przypisy stosowane są najczęściej celem wskazania źródła użytych w tekście cytatów, opinii, pochodzenia fragmentów tekstu.

Można wyróżnić kilka rodzajów przypisów, dokonując podziału z uwagi na miejsce występowania oraz z uwagi na znajdującą się w przypisie treść.

Z uwagi na miejsce umieszczenia przypisu, można wyróżnić: przypis dolny oraz przypis końcowy. Dolny rodzaj przypisu, znajduje się pod polem tekstowym, a jego oddzielenie od tekstu następuje za pomocą poziomej linii. Przypis końcowy, rzadko stosowany jest w pracach naukowych, a miejscem jego występowania jest koniec rozdziału.

W przypadku podziału przypisów z uwagi na znajdującą się w nich treść, można wyróżnić:

  • przypis źródłowy zwykły – stosowany jest celem umieszczenia źródła pochodzenia fragmentu tekstu, konkretnych danych liczbowych, czy też cytatu,
  • przypis źródłowy rozszerzony – to przypis źródłowy zwykły, którego treść została rozszerzona o cytat pochodzący z danego źródła lub zwroty komentujące dane poglądy,
  • przypis odsyłający – jego zadaniem jest „odesłanie” czytelnika do innych fragmentów pracy, gdzie znajduje się fragment dotyczący tej samej tematyki, a zaznajomienie się z nim ma duże znaczenie w pracy.
  • przypis polemiczny – wyjaśnia się w nim, dlaczego właśnie ten sąd spośród wielu, a nie inny został wybrany,
  • przypis dygresyjny – zawiera uwagi autora, które mają duże znaczenie, ale nie są bezpośrednio związane z tematem.

Znaczenie przypisów użytych w pracach naukowych jest ogromne, nie tylko pokazują skąd dany fragment pracy pochodzi, ale pomagają również czytelnikowi wielokrotnie zrozumieć co autor miał na myśli.