Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Każdy student, z chwilą uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego, staje przed koniecznością dokonania wyboru dalszej ścieżki swojego rozwoju. Może porzucić uczelniane mury i wkroczyć na rynek pracy wykorzystując odebrane wykształcenie. Inną możliwością jest kontynuowanie kariery naukowej na studiach doktoranckich, stanowiących studia III stopnia.

Od kandydata aspirującego do tytułu doktora wymagana jest dyscyplina i duży stopień samodzielności. Studia doktoranckie umożliwiają pogłębienie dotychczasowej wiedzy i poznanie szczegółowych zagadnień określonej dziedziny nauki. W ich trakcie prowadzone są badania, które mają wnieść istotny wkład w stan określonej gałęzi nauki. Odbywają się pod opieką promotora, jednak ich kształt zależy od samego doktoranta w stopniu nieporównywalnie większym niż podczas poprzednich etapów studiów.

Studia doktoranckie są okresem, w którym bibliografia osobowa samego doktoranta może zostać znacznie wzbogacona.

Doktoranci nie są traktowani na podobnych zasadach jak studenci. Szczegółowe zasady określają regulaminy poszczególnych uczelni, jednak istnieje szereg zasad określonych ustawowo, których muszą przestrzegać. Mają obowiązek prowadzenia na uczelni zajęć dydaktycznych w określonym wymiarze godzin. Mogą ubiegać się o stypendium doktorskie, a także inne formy wsparcia finansowego. Ponadto po uzyskaniu stopnia doktora, czas odbywania studiów jest wliczany się do okresu pracy.