Test jako metoda badawcza w pracach magisterskich

test jako metoda badawcza

Test to jedna z metod badawczych, które mogą zostać wykorzystane w pracy dyplomowej. Najogólniej test [ang. test – próba] jest to próba rozpoznania interesujących nas właściwości pewnych przedmiotów. Zazwyczaj składa się on z racjonalnie dobranego zestawu zadań, które ma wykonać osoba lub grupa badana. Testy są oddzielną metodą badań i podobnie jak różnego rodzaju sprawdziany także prace pisemne oraz ustne formy kontroli wyników nauczania służą do oceny rezultatów badań eksperymentalnych czy obserwacji.

Badania testowe różnią się od innych sposobów kontroli i oceny wyników nauczania tym, że są od nich dokładniejsze, bardziej obiektywne i wymierne. Natomiast dobór i układ zadań testowych zależy od charakteru badanych czynników u interesującej badacza grupy lub osoby.

Metody testowe umożliwiają porównywanie grup i pojedynczych osób oraz ustalenie różnic indywidualnych z tego względu dość często stosuje się je w procesach selekcji jak i do badania osiągnięć szkolnych. Właśnie dlatego w badaniach dydaktycznych znalazły zastosowanie przede wszystkim tzw. testy umiejętności elementarnych, takich jak czytanie, pisanie i najprostsze operacje arytmetyczne, a także różne testy wiadomości i umiejętności. Te ostatnie zwane są również testami dydaktycznymi, dzieli się niekiedy na testy profesjonalne i nauczycielskie.

Pierwsze z nich przygotowywane przez specjalistów i muszą spełniać wiele warunków wynikających ze statystyki oraz długotrwałych badań weryfikacyjnych, drugie natomiast mogą być konstruowane przez osoby badające wyniki prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych.

Jednak ilość testów jest duża, dlatego w literaturze nie spotyka się numerycznego opisu testów, lecz raczej próby klasyfikacji ich rodzajów. Ponieważ niektóre rodzaje testów nie istnieją modelowo, a istnieje tylko przedmiot, który mierzą, zasada ich tworzenia i stosowania. To znaczy, że osoba chcąca zbadać zakres wiedzy z jakiegoś przedmiotu nie znajdzie takiego testu w literaturze. Może go stworzyć mając cel i znając ogólne zasady budowania testów osiągnięć szkolnych.

Natomiast  istnieją również testy realnie, modelowo i nie można ich zmieniać, a do ich stosowania konieczne jest specjalistyczne przygotowanie (np. testy inteligencji, dojrzałości szkolnej, osobowości, a szczególnie gruntownego przygotowania i ogromnego doświadczenia wymagają testy projekcyjne).

Klasyfikacji testów można dokonywać z różnych punktów widzenia i stosując różne kryteria. Na przykład testy można podzielić biorąc pod uwagę kryterium merytoryczne – czyli podział wedle zasady, co test mierzy oraz jego kryterium metodyczne.

I. Z punkty widzenia przedmiotu pomiaru wyróżnia się:

1. Testy zdolności

 • testy inteligencji,
 • testy zdolności specjalnych,

2. Testy osobowości

 • testy cech,
 • testy zainteresowań,
 • testy postaw,
 • testy charakterologiczne,
 • testy typologiczne,

3. Testy wiadomości

II. Z punktu widzenia metodyki pomiaru wyróżnia się:

1. Testy werbalne i niewerbalne

 • ustne,
 • pisemne,
 • rysunkowe,

2. Testy czynnościowe (manipulacyjne, testy wykonania)

 • testy przyrządowe (klocki, układanki itp.),
 • sytuacyjne,

3. Testy projekcyjne

Dobrze przygotowane testy są odpowiednio wystandaryzowane i znormalizowane, cechuje je wysoka rzetelność i trafność, duża obiektywność, moc dyskryminacyjna i ekonomiczność. Wyniki testów są ujmowane ilościowo i ów rezultat jest podstawą wnioskowania o pewnych właściwościach.

 • C. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000 r., s. 35 – 41.
 • materiały własne